പ്രശസ്ത പ്രവാചകന്മാര്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 25, പഠനം, പ്രവാചകന്മാര്‍, ആദം നബി.

Instagram