പ്രശസ്തിയും പിന്നെ പ്രസിദ്ധിയുംതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, പ്രശസ്തി

Instagram