പ്രവാചക പ്രോക്തമായ മതങ്ങളുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശമാണ് പരിഹാരംഭാവി കേരളത്തെയും മലയാളിയെയും കുറിച്ചുള്ള എന്‍റെ ആശങ്കകള്‍

Instagram