പ്രവാചകന്‍ മാതൃകാദ്ധ്യാപകന്‍-കയ്യൊപ്പ്ശിഷ്യരുടെ വളര്‍ച്ചയിലും പുരോഗതിയിലും അതീവ തല്‍പരനായിരിക്കണം ഗുരുനാഥന്‍ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയില്‍ അത്യാഗ്രഹമുള്ള പ്രവാചകന്‍ എന്നാണ് ഖുര്‍ആന്‍റെ സാക്ഷ്യം തന്നെ.

Instagram