പ്രവാചകന്റെ നാലാം വിവാഹംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ജൂലൈ 20, പേജ് 22 / മുഹമ്മദ് നബി, വിവാഹം

Instagram