പ്രവാചകന്റെ ദ്വിതീയ വിവാഹം-. നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 3, 1970 മാര്ച്ച് 20, പേജ് 26 / മുഹമ്മദ് നബി, ബഹുഭാര്യത്വം, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram