പ്രവാചകന്റെ തൃതീയ വിവാഹംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 4, 1970 ഏപ്രില്‍ 20, പേജ് 12 / മാപ്പിളപ്പാട്ട്, മുഹമ്മദ് നബി

Instagram