പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചും ആറും വിവാഹങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 7, 1970 ഓഗസ്റ്റ് 20, പേജ് 18 / മുഹമ്മദ് നബി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram