പ്രഥമ പ്രതിജ്ഞ : സമാധാന മാര്ഗ്ഗംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 11, മതം, ഇസ്‌ലാം, ചിന്ത.

Instagram