പ്രതീക്ഷകള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കുകലോകത്തിലെ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും ആഴത്തില്‍ പഠിക്കുകയെന്നതാവണം നമ്മുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ലക്ഷ്യം

Instagram