പ്രകൃതി നടത്തിയ ക്രൂരതക്കുപിന്നില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 11 1977 ഡിസംബര്‍ പേജ് 14, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, പ്രകൃതി.

Instagram