പോലെഭാഷാപോഷിണി, പുസ്തകം 33 ലക്കം 6 ഡിസംബര്‍ / കവിത

Instagram