പൊരുതി മരിക്കുകയല്ല ,ജീവിച്ചു വിജയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ് / ചര്‍ച്ച / യുവത,രാഷ്ട്രീയം, ഇടപെടല്‍

Instagram