പൊതുജനങ്ങളും കണ്ണുതുറന്നുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 10 1977 നവംബര്‍ പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്

Instagram