പെരുന്നാള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 11, 1970 നവംബര്‍ 20, പേജ് 3 / പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്, പെരുന്നാള്‍

Instagram