പെണ്ഡവാണിഭങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയംതൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, പെണ്‍വാണിഭങ്ങള്‍

Instagram