പൂഴിയില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട തേന്‍തുള്ളികളോ നാംസ്വര്‍ഗ്ഗം നമ്മുടെ ജീവിതാഭിലാഷമാണെങ്കില്‍ അതിനായി മരിക്കാന്‍ നാമെന്തിനു മടിക്കണം

Instagram