-. പുസ്തകപഠനം (തഅ്‌ലീമുല്‍ഖിറാഅത്ത് – എം. കെ മൂസനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 13, 1970 ജനുവരി 20, പേജ് 21 / പുസ്തകപഠനം, ഖിറാഅത്ത്

Instagram