പുതുമ പൊലിയാത്ത മതം-സോവനീര്‍മതം , മനുഷ്യഭാവനക്കതീതമാണ്

Instagram