പുതിയ മന്ത്രിസഭനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 10, 1970 ഒക്ടോബര്‍ 20, പേജ് 2 / തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram