പുതിയ ജില്ലക്കനുമോദനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, പേജ് 3,മലപ്പുറം ജില്ലാ രൂപീകരണം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram