പുതിയൊരു മുന്നണി പുതിയൊരു മുരളീധര്ന്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 13-19 ലേഖനം രാഷ്ട്രീയം

Instagram