പീറ പയ്യന്റെ ഈറനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 18 ലക്കം 12 1987 ജനുവരി പേജ് 12, കര്മ്മരശാസ്ത്രം, സ്ത്രീപള്ളിപ്രവേശനം

Instagram