പി.ടി.ബീരാന്‍കുട്ടി മൗലവി ,-ജ്വലിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സ്മരണമലപ്പുറം മുദ്രകള്‍  

Instagram