പിന്നോക്കത്തിന്‍റെ കാവടി ഇറക്കാന്‍ മുന്നോട്ട്! മുന്നോട്ട്!അടിമത്തമല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല…

Instagram