പിന്തുടര്ച്ചാ വകാശ നിയമവും വാറോലക്കാരനുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 6, 1970 ജൂണ്‍ 20, പേജ് 7 / കര്മ്മ0ശാസ്ത്രം, പിന്തുടര്ച്ചാ വകാശം

Instagram