പാളയത്തില്‍ പട ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെ പക്ഷെ എങ്ങനെ?നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, 1969 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 11. ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, വിഭാഗീയത.

Instagram