പാല്‍നിലാ വലയായ്തൂലിക- 2005 സെപ്തംബര്‍, പുസതകം 5 ലക്കം 2, സയ്യിദ് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍

Instagram