പാപ്പരായവര്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 19 ലക്കം 12 1988 ജനുവരി, പേജ് 10, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram