പഴുകിപ്പുളിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ മാറ്റിവെക്കണം.കൊടി മാത്രം നോക്കിയല്ല നീതിയാണ് പ്രധാനം എന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായിട്ടുണ്ട്.

Instagram