പള്ളിദര്സുമകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 9, 1970 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 10 / പഠനം, പള്ളിദര്സ്ര, മതപഠനം

Instagram