പര്സംഗ ഫലിതങ്ങള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 2016 ഏപ്രില്‍ 30 / ഫലിതം, ഇലക്ഷന്‍

Instagram