പരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് പാഠമുള്ക്കൊ്ള്ളുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 4, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram