പരിഹസിച്ചവര്‍ക്ക് കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചടിതൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, ഇ.അഹമ്മദ്

Instagram