പരിശുദ്ധ റമസാനും ശ്രദ്ധേയമായ ചില വസ്തുതകളുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 11, 1969 നവംബര്‍ 20, പേജ് 16, റമസാന്‍, ചിന്തകള്‍.

Instagram