പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, ഖുര്‍ആന്‍, സിദ്ധാന്തം

Instagram