പരിഭാഷഅല്ബയാന്, ഒക്ടോബര്, ലക്കം1, എണ്ണം1. ഖുര്ആന് പരിഭാഷ

Instagram