പരിഭാഷഅല്ബയാന്, ജൂലെ,ഓഗസ്ത്, ലക്കം2, എണ്ണം10-11, ഖുര്ആന് പരിഭാഷ

Instagram