പരിഭവങ്ങള്‍തൂലിക- 2005 സെപ്തംബര്‍, പുസതകം 5 ലക്കം 2, കവിത

Instagram