പരലോക ജീവിതം മൂന്ന് മുഖങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 15 ലക്കം 3, 1983 ഏപ്രില്‍, പേജ് 19, ഇസ്‌ലാം, അഖീദ, പരലോകം, വിശ്വാസം

Instagram