പരലോക ജീവിതം മിഥ്യാസങ്കല്പമോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 22, ഇസ്‌ലാം, അഖീദ, പരലോക ജീവിതം, വിശ്വാസം

Instagram