പത്രപ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തെ പാലക്കാടന്‍ പൊലിമതൂലിക- 2005 മാര്‍ച്ച്, പുസതകം 4 ലക്കം 8, എന്‍.ജെ.നൂര്‍മുഹമ്മദ്, പത്രപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

Instagram