പതിനൊന്നിന പരിപാടിയും ഇസ്‌ലാം മതവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 21, ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, വിഭാഗീയത.

Instagram