പതിനൊന്നിന പരിപാടിയും ഇസ്‌ലാം മതവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 3, 1977 മാര്ച്ച് , പേജ് 10, ഇസ്‌ലാം, പ്രസ്ഥാനം, വിഭാഗീയത.

Instagram