പണം തിന്നാല്‍ വിശപ്പ് മാറില്ലകേരളം പോലെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സൗഭാഗ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ച മറ്റൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രം ലോകത്തിലില്ല.

Instagram