പട്ടിക്കാട് സമ്മേളനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 2, 1977 ഫെബ്രുവരി 20, പേജ് 17, വാര്ത്തത.

Instagram