പടിവാതില്‍ക്കല്‍ വെച്ചിത്തിരി ചിതറിയ ചിന്തകള്‍ലോകത്തിന്‍റെ ചപ്പുംചവറുമായിരുന്ന അറബികളെ വിശ്വസംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഔന്നിത്യത്തിലേക്കു കൈ പിടിച്ചുയര്‍ത്തിയ ഇസ്ലാം….

Instagram