പച്ചനിറമുള്ള തീനാളങ്ങള്‍തൂലിക- 2004 ആഗസ്റ്റ്, പുസതകം 4 ലക്കം 1, സുരേന്ദ്രന്‍, കൃതികള്‍

Instagram