നോമ്പു നോറ്റുകിട്ടിയ പെരുന്നാള്‍തൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, പെരുന്നാള്‍

Instagram