നേര്‍ക്കാഴ്ചതൂലിക- 2004 ആഗസ്റ്റ്, പുസതകം 4 ലക്കം 1, കവിത

Instagram